Vásárlási feltételek

A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.

1. A szolgáltató adatai
A szolgáltató neve: Ahimsa Yoga Bt

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 1149 Bosnyák tér 17. 4/1

Elektronikus levelezési címe: 1149 Bosnyák tér 17. 4/1

Adószáma: 28755304-1-42

2. Alapvető rendelkezések
2.1. A Szolgáltató, aki a weboldalt üzemelteti, a termékeket eladja. Felhasználó minden olyan természetes, vagy jogi személy, aki az oldalon megrendelést ad le, terméket vásárol.
2.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
2.3. Jelen szabályzat 2021. 01. 02. napjától a visszavonásáig érvényes.
2.4. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználó – a Szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
2.5. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.
2.6. Szolgáltató kijelenti, hogy a webáruházban értékesített termékek saját tulajdonában állnak.

3. A rendelés menete
A Felhasználó a megvásárolni kívánt termékeket a “Megrendelés” gombra kattintva adhatja a bevásárlólistához. A “Megrendelés” gombra való kattintás vásárlási kötelezettséget jelent.
3.1. Árak
Az árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a weboldalon a termékek mellett található, melyek bruttó árak.
Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál a Szolgáltató fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja a Felhasználót az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
3.2. A rendelés elküldése
Az adatok megadását követően a Felhasználó elküldi megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a rendelés leadásával egyidőben fizetési kötelezettsége keletkezik.
A Felhasználó e-mailben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben a visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A Szolgáltató azonban kizárja a felelősséget, ha az e-mail a Felhasználónak felróható ok(ok)ból nem érkezik meg, úgy, mint rosszul megadott e-mail cím, telített tárhely a fogadó oldalon stb.
A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor a Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.
3.3. A rendelések feldolgozása
A megrendelések feldolgozása munkanapokon 9 és 17 óra között történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időponton kívül is van lehetőség rendelés feladására. Amennyiben a rendelés munkaidőn túl érkezik, akkor az a következő munkanapon kerül feldolgozásra.
3.4. Visszaigazolás
A rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a Felhasználó a rendelés beérkezéséről. A hatályos jogszabályok szerint amennyiben a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg 48 órán belül, akkor a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
A rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőség van a rendelés visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor e-mailes értesítést kap a Vásárló a rendelés feldolgozásának tényéről, ezután már csak írásos formában, a hello@musicacademy.hu e-mail címre küldött levélen keresztül van mód visszavonni vagy a megrendelést utólag módosítani.
3.5. Fizetési feltételek
Oldalunkon jelenleg banki átutalással lehet fizetni.
3.6. Számlázás
Valamennyi vásárlás esetében e-számlát állít ki a Szolgáltató vásárlói részére, melynek tényét a rendelés elküldésével a Vásárló elfogadja. Amennyiben mégis papír alapú számlát igény van, kérjük, külön e-mailben jelezze a rendelés elküldésekor.

4. Fogyasztói panasz, békéltetési testülethez való fordulás
4.1. A Felhasználó a rendelés elküldését követően, annak Szolgáltató általi visszaigazolásáig jogosult a megrendelést elektronikus úton visszavonni. A Szolgáltató általi visszaigazolást követően Felhasználó kizárólag Szolgáltató felmerült kárának megtérítése mellett jogosult a rendelést visszavonni.
Amennyiben megrendelése során a Felhasználónak bármilyen panasza merülne fel, a Felhasználó jogosult panasszal élni.
A panasz továbbítására lehetőség van a Szolgáltató e-mail címére elküldött elektronikus üzenet formájában, illetőleg postai úton a 1149 Budapest, Bosnyák tér 17. 4/1. számra továbbított levélben.
A szóbeli panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul megvizsgálja, és azok megalapozottsága esetén orvosolja. Az írásbeli panasz beérkezését követően az abban foglaltakat Szolgáltató a kézhezvételtől számított harminc (30) napon belül kivizsgálja, és tájékoztatja Felhasználót a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Felhasználó rendelkezésére.
A Felhasználó panaszának elutasítása esetén jogosult az illetékes békéltető testülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testületnek a Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület minősül, melynek elérhetőségei:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszáma: 06-1-488-2131
Fax száma: 06-1-488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
4.2. Európai Online Vitarendezési Fórum
Az Európai Unió által biztosított online vitarendezési platform valamennyi, az Unióban tartózkodási hellyel rendelkező fogyasztó és az Unióban letelepedett kereskedő közötti, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekből eredő kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében nyújt alternatív vitarendezési fórumot. Az Európai Online Vitarendezési Platform ide kattintva érhető el.

5. Egyéb rendelkezések, információk
A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadod a kidtoday.hu általános szerződési feltételeit.