Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a B.M. Music Betéti Társaság, mint szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató” vagy „Iskola”) által zeneiskolai, zeneoktatási szolgáltatások nyújtására és igénybevételére (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazza a Szolgáltató Szolgáltatását igénybe vevő tanulók, diákok (a továbbiakban: „Tanuló”) részére.

Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Tanulót, hogy az ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77. § szerinti általános szerződési feltételnek tekintendő, és akként kezelendő.

Kérjük a Tanulót, hogy csak akkor vegye igénybe Szolgáltatásainkat, amennyiben jelen ÁSZF minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy jelen ÁSZF nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

Neve: B.M. Music Betéti Társaság

Rövidített név: B.M. Music Bt.

Székhelye: 1149 Budapest, Bosnyák tér 17. 4. em. 1.

Cégjegyzékszáma: 01 06 796068

Adószáma: 28755294-1-42

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbíróság

Honlap(ok):

www.musicacademy.hu

e-mail cím: hello@musicacademy.hu

Weboldalak tárhely szolgáltató adatai:

Neve: Rackforest Zrt.

Székhelye: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em. B05001.

Telefon: +36 1 211 0044

E-mail: info@rackforest.hu

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen ÁSZF vonatkozásában nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ektv.”), valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.

A jelen ÁSZF 2023. július 19. napján lép hatályba és a visszavonás napjáig hatályos.

A szerződés nyelve a magyar nyelv.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítsa azzal, hogy az aktuális (módosítási) rendelkezéseket a Weboldalon közzéteszi vagy egyéb elektronikus úton (e-mail formájában) tájékoztatja a Tanulót.

A Szolgáltatás nyújtása annak függvénye, hogy a Tanuló a jelen ÁSZF rendelkezéseiben foglaltakat elfogadja, valamint a kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat vele közlik.

A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa fenntartott weboldal működése folyamatosan biztosított legyen és a Tanulók a Szolgáltatást igénybe tudják venni jelentkezés útján. Tanuló jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a weboldal bármely okból történő esetleges elérhetetlensége miatt a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik, az ebből eredő felelősségét kizárja.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy amennyiben a Ptk. szabályai szerint teljes cselekvőképességgel nem rendelkezik abban az esetben a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező hozzájáruló nyilatkozatot törvényes képviselőjének hozzájárulásával ellátottan meg kell küldenie a Szolgáltató részére, annak érdekében, hogy a jelen ÁSZF feltételei rá vonatkozóan érvényesek legyenek.

II. SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy teljes körű Szolgáltatást nyújt azon személyeknek, akik a zene világa iránti érdeklődést mutatnak, legyen szó gyerkőcről, gimnazistáról, egyetemistáról, vagy akár egy dolgozó, családos emberről.

Szolgáltató a jelen ÁSZF szerint Szolgáltatást a Tanuló részére a szolfézs órák vonatkozásában a 1149 Budapest, Bosnyák tér 17. 4/1. szám alatt, míg a további zene oktatási szolgáltatást a Szolgálató által foglalkoztatott tanárok saját (egyedi helyszínek, külön tájékoztatás alapján) helyszínein (a továbbiakban: „Iskola”) végzi.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy az Iskola egész évben nyitva tart, beleértve a kötelező iskolarendszeri nyári tanítási szünet alatti időszakot is.

Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatást szakképzett zenei tanárok (a továbbiakban: „Tanár”) útján biztosítja a Tanuló részére.

Szolgáltató továbbá tájékoztatja a Tanulót, hogy a Szolgáltatást havi díjas szolgáltatás keretében nyújtja, mely havidíj 30 (harminc) napos időtartamra szól és 4 (négy) egyéni órát foglal magában.

Az tanóra látogatása a Tanárral való egyeztetés függvénye, melyhez a Szolgáltató minden lehetséges kapcsolati elérhetőséget rendelkezésre bocsát a Tanuló részére.

Szolgáltató a tanórákat külön rögzítési célra kialakított papír alapú vagy online rendszerben rögzíti. A tanórák számáról a Tanuló kérésére a Szolgáltató mindig teljes körű tájékoztatást ad a jelen ÁSZF bevezető részében feltüntetett elérhetőségi címek (e-mail, telefon) egyikén. Továbbá a Tanuló az adott órát tartó Tanárhoz is fordulhat a tájékoztatás kapcsán a tanórával kapcsolatos kérdése vonatkozásában.

A Szolgáltató a Tanuló részére nyújtandó szolgáltatást 60 (hatvan), illetve 90 (kilencven) perces időtartamban nyújtja. Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy a Szolgáltatás időintervallumát szabadon választhatja meg, illetve azokat bármikor – Szolgáltató részére előzetesen, írásban jelezve – változtathatja meg.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy a változtatás a Szolgáltatásért fizetendő díj soron következő fizetési periódusától érvényes a Szolgáltatás díjának külön rendezése ellenében.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy amennyiben, a Tanár vagy a Tanuló külön kérésére történik változtatás a tanóra időtartamát illetően, úgy a már megkezdett peridóus alatt:

 • ha drágább tanítási csomagot választ annak, akkor annak különbözetét a Szolgáltató kiszámlázza a Tanuló részére;
 • ha olcsóbb tanítási csomagra tér át, abban az esetben az aktuális fizetett időszak különbözetét a Szolgáltató nem fizeti vissza a Tanuló részére, hanem következő fizetési periódusra vonatkozóan számolja el.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy minden megtartott és rész vett óráról számlát állít, mely vonatkozásában a Tanulót fizetési kötelezettség terheli a Szolgáltató irányába.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy megtartott órának számít minden óra, melyet a Tanár az aktuális nyilvántartó rendszerben megtartottnak jelez vissza a Szolgáltató részére. Szolgáltató megtartottnak tekinti továbbá azt az órát is, melyen mind a Tanuló mind a Tanár megjelent.

Tanulók az Iskola berkein belül bármikor választhatnak és változtathatnak Tanárt és hangszert is. Tanuló e szándékáról azonban köteles a Szolgáltató, előzetesen e-mail-ben, vagy egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatni. Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy az Iskola berkein belül szabad a mozgás.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy a Tanárokkal szerződéses jogviszonyban kizárólag a Szolgáltató áll/állhat. Tanárok az Szolgáltatón kívüli – zenei oktatás, illetve a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás vonatkozásában – tevékenységet nem végeznek harmadik személyek részére. A Tanuló jelen ÁSZF elfogadásával elfogadja, hogy a Tanárt nem kérheti, hogy Iskolán kívül zeneoktatási tevékenységben részesítse, továbbá a Tanár sem ajánlhatja fel, hogy a Tanuló részére Szolgáltatón kívül zeneoktatási tevékenységet nyújt.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy a Tanárok nem ajánlhatnak fel továbbá semmilyen olyan zenei vagy művészetoktatási tevékenységet sem a Tanuló felé, mely ugyan nem az iskolai fő profiljukhoz tartozik, de az iskola szolgáltatásai között nyilvánosan, vagy nem nyilvánosan szerepel (pl.: zenekari óra, szolfézs, zeneelmélet, produceri órák), valamint nem szervezhetnek Iskolán kívül a Tanuló számára rendezvényeket sem a Szolgáltató engedélye nélkül.

A Szolgáltató teljes pénzvisszafizetési garanciát vállal, ha a Tanuló legelső órája után 48 órán belül jelzi a Szolgáltató részére, hogy nem szimpatikus számára a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatás, vagy a Tanár, kérdés nélkül visszakapja a teljes befizetett tandíjat. A fentiekben rögzített határidő elteltét követően a Szolgáltatót pénzvisszafizetési garancia nem terheli.

Ha a Tanuló szándékosan hátráltatja a tanórák menetét (rendszeresen nem jelenik meg, nem készül fel, nem segíti a Tanár munkáját, tanóra vége előtt eltávozik a tanórákról), akkor a Szolgáltató jogosult a Tanulót elbocsátani. Ebben az esetkörben a Szolgáltatót pénzvisszafizetési kötelezettség nem terheli.

Tanuló köteles a Szolgáltató által az oktatás során használt eszközöket rendeltetésszerűen használni, azokra úgy vigyázni, mintha sajátja lenne. A hangszerekben, eszközökben, vagy az oktatás helyszínein okozott kárt a Tanuló köteles megtéríteni függetlenül attól, hogy az a Szolgáltató, a Tanár, vagy egy harmadik személy tulajdona.

III. SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

III.1. Szolgáltatások

Szolgáltató az jelen ÁSZF III. pontja alapján az alábbiakban részletezett Szolgáltatásokat nyújta a Tanuló részére:

 • Zenei oktatás
 • Zenei oktatás egyéni óra keretében az alábbi kategóriákban:
  • Gitár
  • Basszusgitár,
  • Zongora,
  • Dob,
  • Szaxofon, klarinét
  • Ének- és hangképzés
 • Zenei oktatás csoportos óra keretében az alábbi kategóriákban:
  • Zenekari gyakorlat órák
  • Szolfézs- és zeneelmélet órák
III.2. Szolgáltatás keretében nyújtott tanóra lemondásának szabályai

III.2.1. Tanuló részéről:

Az aktuális tanóra időpontja előtti 48 órán belül lemondott időpontokat minden esetben megtartottnak tekintjük.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy a későn (határidőn túl) lemondott órát teljesítettnek tekinti, mely vonatkozásában a Tanuló fizetési kötelezettsége fennáll.

Szolgáltató felhívja a Tanuló figyelmét, hogy Tanuló bármennyiszer kérheti – fizetési periódusonként – a foglalt óra időpontjának a módosítását, azonban erre az adott szolgáltatási időszak fizetési periódusán belül kerülhet csak sor, a Tanuló által foglalt időpontot a fizetési perióduson túl nem lehetséges átvinni.

Szolgáltató tájékoztatja Tanulót, hogy az órák pótlására lehetősége van az Iskola berkein belül bármely tanárral, akár azonos hangszeren, akár egyéb választott hangszeren is, az Iskolán belül szabad az átjárás.

III.2.2. Tanár részéről:

A Tanár által lemondott órát a lemondás napjától számított 30 (harminc) napon belül meg kell tartania, függetlenül a Tanuló fizetési periódusától.

III.3. Szolgáltatás keretében nyújtott tanóra kapcsán a tanuló által tett panasz szabályai és panasz elbírálása

Tanuló a Szolgáltató felé – az óra lemondásának vonatkozásában – panasszal élhet az alábbiakban részletezett esetkörökben:

 • méltánytalanul sok tanórája lett lemondva az adott fizetési periódusán belül;
 • a Tanár szándékosan akadályozza az óratartást.

Tanuló által tett panasz esetén a Szolgáltató kivizsgálja a panaszt, és egyúttal tájékoztatja a Tanulót a panasz eredményéről és a további intézkedésekről.

A Iskolai gördülékeny és folyamatos óratartás érdekében Tanuló óráinak megtartására az Iskolával szerződésben álló bármely, adott szakterületen járatos Tanár jogosult. Tanár részéről előre tervezett tartós, vagy nem várt távollét (pl. betegség) esetén a Tanárok egymás óráit helyettesíthetik. Tanuló nem élhet panasszal abban az esetben, ha az Iskola által nyújtott helyettesítési lehetőséget elutasítja.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy a Tanár megtagadhatja az tanóra megtartását, ha a Tanuló:

 • több mint 30 (harminc) percet késik az adott tanóráról;
 • olyan állapotban jelenik meg, mely akadályozza a tanóra megtartást és a Tanár oktatás keretében végzett szakszerű munkáját (betegség, alkoholos és kábítószeres befolyásoltság).
III.4. Díjazás, fizetési feltételek, késedelmes fizetés szabályai

III.4.1. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás díjai az alábbiakban foglaltak szerint alakulnak:

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy a Szolgáltatás részletes díjai az alábbi www.musicacademy.hu link megnyitásával vagy a Szolgáltató által fenntartott online felületeken, illetve időpontfoglaló rendszeren keresztül érhetőek el.

III.4.2. Fizetési feltételek

Tanulót a megtartott órán történő részvétel alapján a Szolgáltató által kiállított számla alapján fizetési kötelezettség terheli a Szolgáltató irányába.

Tanuló a számlát az alábbi fizetési módok egyikével egyenlítheti ki:

 • jelentkezéssel egyidejűleg a Szolgáltató által fenntartott weboldalon elérhető és külön fizetési szolgáltató által működtett fizetési rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetéssel
 • banki átutalással a Szolgáltató által kiállított számla alapján, a számlán megjelölt fizetési határidő feltüntetésé

III.4.3. Fizetési késedelem

Amennyiben a Tanuló az adott és igénybevett szolgáltatással járó fizetési kötelezettségével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató fizetési felszólítást küld a Tanuló részére a fizetési határidő lejártát követően, akár több alkalommal is.

Ha a Tanuló a Szolgáltató által küldött fizetési felszólítás kézhezvételét követően sem teljesíti fizetési kötelezettségét, úgy a Szolgáltató jogosult a felmerült költségeinek jogi úton történő érvényesítésére. Szolgáltató a fizetési kötelezettség elmulasztásával kapcsolatos minden egyéb járulékos költséget (pl.: fizetési felszólítással felmerülő ügyvédi munkadíj) is érvényesíthet a Tanulóval szemben, amennyiben a Tanuló a fizetési kötelezettségének a Szolgáltató általi felszólítását követően nem tesz eleget.

III.5. Szolgáltatás vonatkozásában nyújtott tanóráról készült kép,- és hangfelvétel

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében nyújtott tanórákról, eseményekről, koncertekről kép,- és hangfelvételt készíthet. Minden ilyen esetben a Szolgáltató előzetesen tájékoztatja a Tanulót, és beszerzi a szükséges hozzájáruló nyilatkozatot. Amennyiben a Tanuló nem járul hozzá a kép,- és hangfelvétel készítéséhez úgy a Szolgáltató nem jogosult annak elkészítésére és rögzítésére.

III.6. Tanóra megszervezése csoportos és egyéni órák vonatkozásában

Szolgáltató rögzíti, hogy a Tanuló részére a csoportos órákat az alábbi feltételek szerint biztosítja és nyújtja:

 • a Szolgáltató a csoportos órákat elsősorban a Tanuló egyéni órájára építve szervezi meg;
 • a Szolgáltató rögzíti, hogy a csoportos óra díja eltérő lehet, abban az esetben, ha a Tanuló egyéni órára is jár;
 • a csoportos óra időpontját mindig előre közli a Szolgáltató a Tanulóval
 • a csoportos óra jellege miatt az órákat csak a Tanár, és a csoport beleegyezésével lehet pótolni abban az esetben, ha az nem akadályozza a csoport tanulmányait és haladását. Egyéb esetben részvételtől függetlenül minden Tanulónak megtartottnak számítanak ezek az órák.
 • Szolgáltató rögzíti, hogy ha a Tanuló szándékosan hátráltatja a csoport haladását, Szolgáltatónak lehetősége van az adott csoportból őt kizárnia

Szolgáltató rögzíti, hogy a Tanuló részére az egyéni órákat az alábbi feltételek szerint biztosítja és nyújta:

 • Az egyéni órák menetét rugalmasan, a Tanuló kérésének megfelelően és egyénre szabva állítja össze a Tanár, melyben az Iskolától szabad kezet kap.
 • Az egyéni hangszeres, illetve énekórák célja általános zenei képességek fejlesztése, de a Tanuló képességeire és zenei hátterére alapozva. Az egyéni óráknak nincs leírt tanmenete annak érdekében, hogy a egyéni igényekre a lehető legjobban igazodjon.
III.7. Tanulói kártérítés

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy az Iskola területén és a Szolgáltató által nyújtott eszközök vonatkozásában teljes kártérítési felelősséggel terheli, amennyiben az Iskola berendezési tárgyait szándékosan rongálja, a Szolgáltató által nyújtott eszközöket nem rendeltetésszerűen használja.

III.8. Vis Maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.

A Szolgáltató és a Tanuló ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak. A vis maiorból eredő, másra nem terhelhető kárukat a szerződő felek maguk viselik.

IV. TOVÁBBI PANASZKEZELÉS

Szolgáltató elsődleges célja, hogy a Tanuló általi valamennyi igénybe vett szolgáltatást a megfelelő minőségben, a Tanuló mindenkori megelégedettségét szem előtt tartva teljesítsen. Amennyiben a Tanulónak a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban – a III.3. pontban foglaltakon túlmenően – panasza keletkezik, úgy panaszát a jelen ÁSZF I. pontjában – Szolgáltató adatai között – feltűntetett elérhetőségek egyikén, akár telefonon, akár írásban (postai vagy elektronikus levél útján) terjesztheti elő.

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy a szóbeli panaszt előterjesztését követően azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Amennyiben a Tanuló a Szolgáltató általi szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról írásbeli jegyzőkönyvet vesz fel, mely jegyzőkönyv 1 (egy) másolati példányát Tanuló által megadott címre megküldi.

Szolgáltató továbbá ezúton tájékoztatja a Tanulót, hogy amennyiben írásbeli panaszt terjeszt elő, azt 30 (harminc) napon belül írásban megválaszolja. Amennyiben a Szolgáltató a Tanuló által előterjesztett írásbeli panaszt elutasítja, úgy abban az esetben a panaszt elutasító álláspontját indokolja. Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és az arra adott válasz másolati példányát 3 (három) évig megőrzi és azt az ellenőrzést végző hatóság részére szükség szerint bemutatja.

Szolgáltató tájékoztatja, a Tanuló panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület előtt. A békéltető testület eljárására vonatkozó szabályokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”) tartalmazza.

IV.1. Békéltető Testület

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Tanuló vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Tanulót megillető jogokkal és a Tanulót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Tanuló a békéltető testületek elérhetőségeit az alábbi https://www.bekeltetes.hu/ link megnyitásával érheti el.

A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület

Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Telefon: +36 (1) 488 21 31

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani.

IV.2. Online vitarendezés

Szolgáltató tájékoztatja a Tanulót, hogy a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. Azon Tanuló, aki panasszal kíván élni, lehetősége van választani az Európai Bizottság internetes felületét, mint alternatív vitarendezési testületet panaszának a kezelésére.

Európai Bizottság platformja az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/odr

IV.3. Fogyasztóvédelmi Hatóság

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy 2020. március 01. napjától fogyasztóvédelmi ügyekben a Kormányhivatalok járnak el.

A Tanuló az alábbi https://fogyasztovedelem.kormany.hu/ link megnyitásával tájékozódhat fogyasztóvédelmi problémájának megoldása érdekében.

IV.4. Bírósági eljárás

Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Tanulót, hogy jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére, polgári peres eljárás keretében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. rendelkezései szerint.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Ha a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válna, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét és hatályosságát nem érinti. Az érvénytelen és hatálytalan rendelkezés vonatkozásában a hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

Amennyiben a Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködő igénybevételére a Tanuló hozzájárulás nélkül is jogosult. Szolgáltató az általa igénybevett közreműködői magatartásért úgy felel mintha saját maga járt volna el.

Szolgáltató a Tanuló rendelkezésre bocsátott adatait a mindenkor hatályos – európai uniós, így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: „GDPR”) és magyar – jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően kezeli.

A Tanuló adatainak kezelésére vonatkozó részletes rendelkezéseket az adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. A Szolgáltató adatvédelmi tájékoztató az alábbi https://musicacademy.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ link megnyitásával érhető el.

Kelt.: Budapest, 2023. 07. 19.

1.melléklet: Törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozata

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Alulírott, …………………… (anyja neve: ………………, lakcíme: ………………….) mint a …………………… kiskorú törvényes képviselője jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy ………….. kiskorú, mint Tanuló a Szolgáltató által nyújtott zeneoktatási szolgáltatás kapcsán a Szolgáltatónál tanulmányokat folytasson.

Kelt.: Budapest, ………………………….

…………………………

(név)

kiskorú törvényes képviselője